Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Các chủ đề đối thoại

BÀI GIẢNG MP3
MONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CUA MÌNH CÓ NHIỀU BÀI GIẢNG MP3 HON

Sinh viên TẠ TẤN KIÊN - CT54D - 27-04-2016

Chúng tôi cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

Cô Trần Thị Lan Thu - Giám đốc trung tâm Elearning - 27-04-2016