Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2016
(Chương trình Ehou)

Điều hài lòng nhất

  Học liệu
  Tài liệu tham khảo đầy đủ, bài giảng phong phú.

  Sinh viên Hồ Khắc Yên - BHCM53B - 27-04-2016

  Công nghệ
  Hệ thống công nghệ có giao diện dễ sử dụng.

  Sinh viên Nguyễn Văn Mạnh - EHCM52 - 27-04-2016

  Học liệu
  tài liệu học tập rõ ràng, dễ hiểu.

  Sinh viên Nguyễn Văn Mạnh - EHCM52 - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Cố vấn học tập nhiệt tình hỗ trợ.

  Sinh viên Nguyễn Văn Mạnh - EHCM52 - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo
  Các môn học được dàn trãi hợp lí, thời gian học tập theo từng học kì hợp lí.

  Sinh viên Nguyễn Viết Long - FDN34 - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Cvht và CVHT thông tin đầy đủ và thân thiện.

  Sinh viên Nguyễn Viết Long - FDN34 - 27-04-2016

  Tổ chức đào tạo
  Việc bố trí thời gian thi tập trung.

  Sinh viên Trần Hoàng Nam - EHCM13 - 27-04-2016

  Học liệu
  Cơ sở dữ liệu bài giảng đa dạng.

  Sinh viên Trần Hoàng Nam - EHCM13 - 27-04-2016

  Học liệu
  Hệ thống học cung cấp học liệu.

  Sinh viên Trần Hoàng Nam - EHCM13 - 27-04-2016

  Cố vấn học tập
  Thái độ và sự nhiệt tình của CVHT và hỗ trợ kỹ thuật.

  Sinh viên Trần Hoàng Nam - EHCM13 - 27-04-2016